• stadion_1000px.jpg
  • slider3.jpg
  • slider2.jpg
  • slider1.jpg
  • parkwodny_1000px.jpg
  • lodowisko_1000px.jpg
  • hostel_1000px.jpg

grafika przedstawiająca osobę biegnącą, pływającą i jadącą na rowerze, napis triathlon MOSiR Łomża  31 lipca 2022

Już w najbliższą niedzielę 31 lipca na łomżyńskich bulwarach zobaczymy uczestników VII edycji Triathlon MOSiR Łomża! Zawodnicy w drodze do mety będą mieli do pokonania odcinek 1200m w Rzece Narew, 15km na rowerze oraz 3km bieg. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu pt. "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - Program Rozwój Lokalny. Serdecznie zapraszamy do kibicowania zawodnikom z różnych regionów Polski!

 

Zawody rozpoczną się na Plaży Miejskiej, skąd o godzinie 12:00 zawodnicy wyruszą w kierunku nadnarwiańskich bulwarów przy łomżyńskim Porcie Rzecznym.

 

grafika przedstwiająca mapę traithlonu, od plaży miejskiej, wzdłuż bulwarów nad rzeką Narew

 

Pierwszą przeszkodą na drodze do sukcesu startujących zawodników będzie pływanie stylem dowolnym 1,2km. Kolejny etap to rower. Całkowity dystans jaki należy pokonać w rejonie przystani u zbiegu bulwarów i wjazdu do Hospicjum to 15 km, które rozbito na 3 okrążenia. Ostatnim etapem jest 3 km bieg, którego start zostanie ulokowany bezpośrednio na bulwarach, skąd zawodnicy kierować się będą przez ul. Rybaki do ul. Żydowskiej.

Meta również znajdować się będzie na terenie bulwarów.

 

Nad prawidłowym pomiarem czasu, będzie czuwać firma Tritime która od wielu lat oferuje profesjonalny, elektroniczny pomiar czasu z wyodrębnieniem międzyczasów poszczególnych konkurencji.

 

Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet, którzy zajmą miejsca I-III oraz najmłodszy i najstarszy zawodnik, a także najlepsza Łomżynianka i Łomżyniak otrzymają nagrody i puchary, natomiast każdy z uczestników, który ukończy wyścig otrzyma pamiątkowy medal.

 

Na czas Triathlonu w godzinach 11.30-14.00 z racji bezpieczeństwa oraz chęci umożliwienia jak najlepszych warunków do rywalizacji, cała szerokość jezdni ul. Rybaki i Sikorskiego na odcinku od Zdrojowej do Włościańskiej w Piątnicy zostanie wyłączona z ruchu. Zwracamy się z prośbą o nie parkowanie pojazdów przy wzdłuż tych ulic. Ze względu na koncert Wakacyjnej Trasy Dwójki niedostępny będzie parking przy muszli koncertowej. Zachęcamy do parkowania aut na parkingach przy ul. Zjazd obok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i boiska MOSiR oraz do korzystania z komunikacji miejskiej.

 

PROGRAM

9.30-11.00

Biuro Zawodów- pobranie pakietów startowych

11.15

odprawa zawodników- zbiórka przy scenie

11.30

wyjazd zawodników na miejsce startu- autokar MPK

12.00

rozpoczęcie rywalizacji- start plaża miejska

13.30-14.00

wręczenie nagród- scena

 

Serdecznie zapraszamy do kibicowania zawodnikom!

 

 

The VII Triathlon competition by Lomza MOSiR this Sunday, July 31!

 

This coming Sunday, July 31, we will see participants of the seventh edition of the MOSiR Lomza Triathlon on the Lomza boulevards! On their way to the finish line, the competitors will have to cover the distance of 1200m in the Narew River, 15km by bike and a 3km run. The event is organised under the project "Lomza - the city where I live and work", financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 - Local Development Program. We cordially invite you to cheer on the participants from different parts of Poland!

 

The competition will begin at the City Beach, from where at 12:00 the competitors will set off towards the Narew River boulevards by the Lomza River Port.

 

The first stage on their way to success will be a 1.2 km freestyle swim. The next stage will be a bicycle race. The total distance to be covered in the area of the marina at the junction of the boulevards and the entrance to the Hospice is 15 km, which will be divided into 3 laps. The last stage is the 3-kilometre run with the starting point located directly on the boulevards, from where the competitors will go through Rybaki Street to Żydowska Street. The finish line will also be located on the boulevards.

 

The correct measurement of time, will be supervised by the Tritime company, which for many years has been offering professional electronic time measurement with separation of inter-times of individual competitions.

 

General classification winners among men and women, taking places I-III, the Oldest and the Youngest Participant and the Best Lomza Male / Female Residents will be awarded prizes and trophies, while each participant who finishes the race shall receive a commemorative medal.

 

For the duration of the triathlon competition, from 11:30 am to 2 pm, due to safety reasons and the desire to allow the best possible conditions for the competition, the entire width of the roadway of Rybaki and Sikorskiego streets on the section from Zdrojowa to Włościańska streets in Piatnica will be closed to traffic. We ask not to park vehicles along these streets. Due to the Holiday Route Station Two concert, the parking lot at the concert shell will be unavailable. We encourage you to park your cars on the parking lots on Zjazd street next to the Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (Voivodship Traffic Center) and the MOSiR (Municipal Sports and Recreation Centre )sports field, and to use public transportation.

 

PROGRAMME

9.30-11.00 a.m. Competition Bureau- collecting starting packages

11.15 briefing of competitors- gathering by the stage

11.30 departure of competitors to the starting point- MPK bus

12.00 beginning of competition - start at the city beach

13.30-14.00 awards ceremony - on stage

 

We cordially invite you to cheer on the participants!

zdjęcie przedstawiające zawodnika triathlonu jadącego na rowerze na terenie łomzyńskich bulwarów, w tle kibice

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

PŁYWALNIA


ILOŚĆ OSÓB:  0

PARK WODNY

ILOŚĆ OSÓB:  15

NASZE LIGI

Zapisz

Zapisz