• slider3.jpg
  • slider2.jpg
  • slider1.jpg
  • hostel_1000px.jpg
  • parkwodny_1000px.jpg
  • stadion_1000px.jpg
  • lodowisko_1000px.jpg

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ŁOMŻY

18-400 Łomża, ul. Zjazd 18

O G Ł A S Z A

przetarg pisemny  nieograniczony na oddanie w najem:

1) Sali fitness dużej o  powierzchni 83,38 m²

2) Gabinetu masażu o powierzchni 16,01 m²

znajdujących się w budynku Parku Wodnego w Łomży ul. Wyszyńskiego 15.

 

Znak sprawy: DAG.221.1.2020

  

1) Termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 05.03.2020r., o godz. 10.00, w siedzibie MOSiR w Łomży przy ul. Zjazd 18.

 

2) Termin poprzedniego przetargu:

Brak

 

3) Charakterystyka przedmiotu przetargu:

Przedmiotem przetargu są:

1.Sala fitness dużej o  powierzchni 83,38 m² ,

2.Gabinet masażu o powierzchni 16,01 m²,

 usytuowane na I piętrze w budynku Parku Wodnego w Łomży, ul. Wyszyńskiego 15.

 

4) Stawka wywoławcza czynszu netto do przetargu:

1) Sali fitness dużej – 25 zł/m² miesięcznie plus 23% podatku VAT,

2) Gabinetu masażu – 18 zł/m² miesięcznie plus 23% podatku VAT.

    

5) Wadium:

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosły wadium w wysokości:

- Sali fitness dużej  - 4200,00 zł,

- Gabinetu masażu - 700,00 zł.

Wadium należy wnieść w pieniądzu dokonując wpłaty na konto Getin Noble Bank Nr 91 1560 0013 2037 9224 0000 0001  z dopiskiem „Wadium - przetarg na najem pomieszczeń w Parku Wodnym”. Kopie dowodu wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

Wadium należy wnieść do dnia 02.03.2020r.

Wadium wniesione przez oferenta, który wygra przetarg zostanie przekształcone w kaucję zabezpieczającą, natomiast oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 

6) Przeznaczenie przedmiotu przetargu:

Działalność sportowa.

 

7) Wyposażenie stałe przedmiotu przetargu:

Instalacja elektryczna, instalacja c.o., instalacja wod.-kan., instalacja odgromowa, wentylacja mechaniczna, zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Posadzki twarde zmywalne.

Ściany – malowane farbą emulsyjną.

Sufity – podwieszane z płyt ECOPORN FOCUS.

W gabinecie do masażu – łóżko przeznaczone do masażu, kozetka, biurko z taboretem, komoda, zlew oraz podajnik na mydło i papier.

W sali fitness – lustra.

 

8) Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.03.2020r. do godz. 10,00 oferty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Przetarg na najem pomieszczeń w Parku Wodnym – nie otwierać”) w sekretariacie MOSiR w Łomży ul.Zjazd 18

a) kompletnej oferty (na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do ogłoszenia) zawierającej wszystkie poniższe elementy:

- datę sporządzenia oferty;

- oferowaną wysokość miesięcznej stawki czynszu netto, obliczony od stawki czynszu należny podatek VAT, oferowaną wysokość miesięcznej stawki czynszu brutto;

- przewidywany termin rozpoczęcia działalności;

- zakres planowanej działalności i jej charakter;

- proponowany czas najmu nieruchomości – do 3 lat.

b) załączników do oferty, opatrzonych podpisem oraz, w przypadku gdy oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, podpisem i pieczęcią:

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do ogłoszenia; Regulamin jest dostępny na www.mosir.biplomza.pl oraz w Dziale Administracyjno-Gospodarczym w siedzibie MOSiR przy ul. Zjazd 18 w Łomży,

- zaakceptowany przez Oferenta wzór umowy najmu,

- kopia dowodu wniesienia wadium.

 

9) Kryterium wyboru oferenta:

Kryterium wyboru oferenta jest zaproponowana stawka czynszu za 1m².

 

10) Dodatkowe informacje:

Złożenie oferty przetargowej przez oferenta oznacza, że oferent zapoznał się i akceptuje nieruchomość pod względem jej stanu technicznego, powierzchni oraz potrzeb remontowych.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu /86/2150605.

Przetarg przeprowadzi Komisja przetargowa powołana przez Dyrektora MOSiR w Łomży.

Oferent, który wygra przetarg, o jego rozstrzygnięciu poinformowany zostanie drogą pisemną, pozostali oferenci poprzez wywieszenie wyników przetargu na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOSiR w Łomży ul. Zjazd 18

 

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora przetargu, stronie internetowej: www.mosir.biplomza.pl.

 

MOSiR w Łomży zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Oferty nie kompletne, nie spełniające powyższych wymogów, złożone poza obowiązującym trybem lub po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Więcej informacji i załączniki dostępne są do pobrania na stronie:

http://mosir.bip-lomza.pl/index.php?id=69,0,0,0,0,30

 

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

WYDARZENIA

 

 

PŁYWALNIA


ILOŚĆ OSÓB: 

PARK WODNY

ILOŚĆ OSÓB:  13

NASZE LIGI

Zapisz

Zapisz
SAPE ERROR: Нет доступа на запись к файлу: /var/www/clients/client0/web4/web/templates/t3_bs3_blank/images/cache/c5f06205ca1fa2ca6a027d7238d851a1/links.db! Выставите права 777 на папку.