• slider3.jpg
  • slider2.jpg
  • slider1.jpg
  • hostel_1000px.jpg
  • parkwodny_1000px.jpg
  • stadion_1000px.jpg
  • lodowisko_1000px.jpg

Zapraszamy !

 

Cennik wypożyczalni rowerów

 

Wypożyczenie roweru - za pierwszą godzinę - 1 godzina - 5,00 zł

Wypożyczenie roweru - zakażdą rozpoczętą godzinę, powyżej pierwszej godziny - 1 godzina - 2,00 zł

Wypożyczenie roweru dobowe - za każdą rozpoczętą dobę - 1 doba - 25,00 zł

Cennik za wypożyczenie rowerów ma również zastosowanie w przypadku podjęcia decyzji o wypożyczaniu rowerów z innego obiektu niż Stadion Miejski.

 

Regulamin:

 

Wypożyczalnia rowerów funkcjonuje przy Hostelu MOSiR Łomża ul. Zjazd 18 oraz przy Terenach Sportowo - Rekreacyjnych - Port Łomża ul. Żydowska 10.

Czynna jest codziennie w godz. 8-21.

Wypożyczane rowery są własnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczany rower. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim.

 

Wypożyczający ma prawo:

 

1. Korzystać z miłej obsługi personelu wypożyczalni.

2. Przyjemnie spędzać czas na wypożyczonym sprzęcie.

3. Skorzystać z zasady zaokrąglania opłat i czasu za wypożyczenie na jego korzyść.

4. Wnosić opinie i uwagi co do działalności wypożyczalni.

 

Wypożyczający zobowiązuje się do:

1. Upewnienia się przed jazdą, że rowery są zdatne do umówionego użytku, opony roweru są napompowane, a hamulce sprawne.

2. Korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem. Zabrania się użytkowania rowerów w ciężkim terenie, jazdy w błocie, po wodzie, po plaży. Rowery należy zwrócić w należytej czystości.

3. Oddania roweru oraz jego wyposażenia sprawnego technicznie w stanie niepogorszonym, w terminie zgodnym z deklarowanym czasem zwrotu.

4. Pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia według cennika firmy serwisowej.

 

Aby wypożyczyć rower, należy spełniać następujące warunki:

1. Przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), z którego pracownik wypożyczalni spisze dane do karty wypożyczalni lub uiścić kaucję zwrotną w wysokości 600 zł.

2. Złożyć czytelny podpis na umowie wypożyczenia roweru i oświadczeniu o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przyjęciu roweru sprawnego technicznie.

3. Być osobą pełnoletnią.

4. Opłatę za wypożyczenie roweru pobiera się z góry. Czas zaokrąglamy do 20 minut na korzyść Wypożyczającego.

5. Przyjmujemy płatności gotówką lub kartami płatniczymi.

6. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia + koszty wypożyczenia.

7. Gdy rower ulegnie uszkodzeniu lub zepsuciu, Wypożyczający poniesie koszty szkody 
w całości według cennika firmy serwisowej.

8. Dodatkowe opłaty za uszkodzenia, zepsucia lub utratę roweru pokrywa Wypożyczający na podstawie Faktury VAT. Faktura wystawiona i przesłana zostanie do wypożyczającego po oszacowaniu kosztów.

9. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.

10. Wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego roweru. Wypożyczający ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z następstwem nieszczęśliwych wypadków oraz wszelkich szkód powstałych w związku z wypożyczeniem rowerów oraz w czasie trwania umowy wypożyczenia roweru.

11. Za wady ukryte w częściach rowerowych (materiałach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.

12. Osoba wypożyczająca rowery nie może być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.

13. W przypadku kradzieży w czasie trwania umowy wypożyczenia, Wypożyczający ma obowiązek poinformowania jednego z punktów wypożyczalni oraz współpracy z MOSiR w celu ustalenia okoliczności kradzieży.

 

Postanowienia końcowe:

1. Akceptacja niniejszego Regulamin oraz wypożyczenie roweru są równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze oraz umiejętności jazdy i znajomości przepisów ruchu drogowego.

2. MOSiR w Łomży jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Informacje o zmianach do niniejszego Regulaminu będą dostępne pod adresem: www.mosir.lomza.pl

3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny (Dz. U. 2016. 380 z późn. zm.) oraz ustawa Prawa o ruchu drogowym (Dz. U. 2012. 1137 z późn. zm.).

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

WYDARZENIA

 

 

PŁYWALNIA


ILOŚĆ OSÓB:  0

PARK WODNY

ILOŚĆ OSÓB:  0

NASZE LIGI

Zapisz

Zapisz
SAPE ERROR: Нет доступа на запись к файлу: /var/www/clients/client0/web4/web/templates/t3_bs3_blank/images/cache/c5f06205ca1fa2ca6a027d7238d851a1/links.db! Выставите права 777 на папку.